Algemene gebruiksvoorwaarden MARINE-CHARTS.COM

Algemene voorwaarden ("Voorwaarden")

 

Onze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 2022 02 15.

 

Lees deze algemene voorwaarden voordat u onze website gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben een betekenis die is gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

definities

Voor de doeleinden van deze Algemene voorwaarden:

 

 • partner” betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt bestuurd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij "controle" het bezit van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere stemgerechtigde effecten betekent voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteiten.
 • Rekening” betekent een uniek account dat voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Bedrijf” (in deze overeenkomst "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze" genoemd) verwijst naar MARINE-CHARTS.COM
 • Land” verwijst naar GRIEKENLAND.
 • Inhoud” verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die door u kan worden geplaatst, geüpload, gelinkt of anderszins beschikbaar kan worden gesteld, ongeacht de vorm van die inhoud.
 • Apparaat” betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Feedback” betekent feedback, innovaties of suggesties die door u zijn verzonden met betrekking tot de kenmerken, prestaties of functies van onze service.
 • Producten” verwijzen naar de producten of items die te koop worden aangeboden op de Service.
 • Bestellingen” betekent een verzoek van U om Producten van Ons te kopen.
 • Promoties” verwijzen naar wedstrijden, sweepstakes of andere promoties die via de Service worden aangeboden.
 • Dienst” verwijst naar de Website.
 • Voorwaarden” (ook wel "voorwaarden") betekenen deze algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de service.
 • Sociale-mediaservice van derden” betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) geleverd door een derde partij die kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld door de Dienst.
 • Website" verwijst naar MARINE-CHARTS.COM, toegankelijk vanaf HTTPS://MARINE-CHARTS.COM
 • U” betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, of het bedrijf of een andere juridische entiteit namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service, zoals van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze service en de overeenkomst die tussen u en het bedrijf van kracht is. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Website.

Uw toegang tot en gebruik van de Website is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de Website bezoeken of gebruiken.

Door de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden, heeft u geen toegang tot de Website.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat personen onder de 18 jaar niet toe de Website te gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Website is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van de Privacybeleid van het bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie wanneer u de applicatie of de website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees onze Privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.

Gebruikersaccounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze website is of bij een externe socialemediaservice.

U stemt ermee in om uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van Uw account.

U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk die onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan u zonder de juiste toestemming, of een naam die is anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen.

Inhoud

Uw recht om inhoud te plaatsen

Op onze website kunt u inhoud plaatsen. U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u op de website plaatst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid ervan.

Door Inhoud op de Website te plaatsen, verleent u Ons het recht en de licentie om dergelijke Inhoud op en via de Website te gebruiken, te wijzigen, in het openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te verspreiden. U behoudt al uw rechten op alle inhoud die u indient, plaatst of weergeeft op of via de website en u bent verantwoordelijk voor het beschermen van die rechten. U stemt ermee in dat deze licentie ons het recht geeft om uw inhoud beschikbaar te stellen aan andere gebruikers van de website, die ook uw inhoud kunnen gebruiken met inachtneming van deze voorwaarden.

U verklaart en garandeert dat: (i) de inhoud van u is (u bezit deze) of u het recht hebt om deze te gebruiken en ons de rechten en licentie verleent zoals bepaald in deze voorwaarden, en (ii) het plaatsen van uw inhoud op of via de Website geen inbreuk maakt op de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten of andere rechten van welke persoon dan ook.

Inhoudsbeperkingen

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gebruikers van de Website. U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, ongeacht of dit door u of een derde persoon die uw account gebruikt, wordt gedaan.

U mag geen inhoud verzenden die onwettig, aanstootgevend, schokkend, bedoeld om te walgen, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is. Voorbeelden van dergelijke aanstootgevende Inhoud omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • Onwettige of het bevorderen van onwettige activiteiten.
 • Lasterlijke, discriminerende of gemene inhoud, inclusief verwijzingen of commentaar over religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale/etnische afkomst of andere doelgroepen.
 • Spam, machinaal - of willekeurig - gegenereerd, bestaande uit ongeautoriseerde of ongevraagde reclame, kettingbrieven, enige andere vorm van ongeoorloofde werving, of enige vorm van loterij of gokken.
 • Het bevatten of installeren van virussen, wormen, malware, trojaanse paarden of andere inhoud die is ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, beschadigen of beperken of om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of andere gegevens te beschadigen of te verkrijgen gegevens van een derde persoon.
 • Inbreuk maken op eigendomsrechten van een partij, waaronder patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere rechten.
 • Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief het bedrijf en zijn werknemers of vertegenwoordigers.
 • Het schenden van de privacy van een derde persoon.
 • Valse informatie en functies.

 

Het bedrijf behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om, naar eigen goeddunken, te bepalen of inhoud al dan niet geschikt is en voldoet aan deze voorwaarden, deze inhoud te weigeren of te verwijderen. Het bedrijf behoudt zich verder het recht voor om opmaak en bewerkingen uit te voeren en de manier van inhoud te wijzigen. Het bedrijf kan ook het gebruik van de website beperken of intrekken als u dergelijke aanstootgevende inhoud plaatst. Aangezien het bedrijf geen controle heeft over alle inhoud die door gebruikers en/of derden op de website is geplaatst, stemt u ermee in de website op eigen risico te gebruiken. U begrijpt dat u door het gebruik van de website mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die u beledigend, onfatsoenlijk, onjuist of verwerpelijk vindt, en u stemt ermee in dat het bedrijf in geen geval aansprakelijk zal zijn voor enige inhoud, inclusief eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van uw gebruik van enige inhoud.

Inhoudsback-ups

Hoewel er regelmatig back-ups van de inhoud worden gemaakt, kan het bedrijf niet garanderen dat er geen gegevens verloren gaan of beschadigd raken.

Corrupte of ongeldige back-uppunten kunnen worden veroorzaakt door, zonder beperking, Inhoud die beschadigd is voordat er een back-up van wordt gemaakt of die verandert gedurende de tijd dat een back-up wordt gemaakt.

Het Bedrijf zal ondersteuning bieden en proberen eventuele bekende of ontdekte problemen op te lossen die van invloed kunnen zijn op de back-ups van Inhoud. Maar u erkent dat het bedrijf niet aansprakelijk is met betrekking tot de integriteit van de inhoud of het niet succesvol herstellen van de inhoud in een bruikbare staat.

U stemt ermee in om een volledige en nauwkeurige kopie van alle inhoud te bewaren op een locatie die onafhankelijk is van de website.

Auteursrechtbeleid

Intellectuele eigendomsinbreuk

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke claim dat inhoud die op de website is geplaatst inbreuk maakt op een auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom van een persoon.

Als u de eigenaar van het auteursrecht bent, of namens iemand geautoriseerd bent, en u van mening bent dat het auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt die plaatsvindt via de website, moet u uw kennisgeving schriftelijk indienen ter attentie van onze auteursrechtagent via e-mail ([email protected]) en voeg in uw kennisgeving een gedetailleerde beschrijving van de vermeende inbreuk toe.

U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (inclusief kosten en advocatenhonoraria) voor het verkeerd voorstellen dat enige inhoud inbreuk maakt op uw auteursrecht.

DMCA-kennisgeving en DMCA-procedure voor vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht

U kunt een kennisgeving indienen in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door onze Copyright Agent schriftelijk te voorzien van de volgende informatie (zie 17 USC 512(c)(3) voor meer informatie):

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht.
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt, inclusief de URL (dwz het webpagina-adres) van de locatie waar het auteursrechtelijk beschermde werk bestaat of een kopie van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 • Identificatie van de URL of een andere specifieke locatie op de Website waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich bevindt.
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.
 • Een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

 

U kunt contact opnemen met onze copyright agent via e-mail ([email protected]). Na ontvangst van een kennisgeving zal het bedrijf naar eigen goeddunken elke actie ondernemen die het passend acht, inclusief het verwijderen van de betwiste inhoud van de website.

Bestellingen plaatsen voor producten/diensten

Door een bestelling van producten/diensten via de website te plaatsen, garandeert u dat u wettelijk in staat bent bindende contracten aan te gaan.

Uw informatie

Als u een bestelling wilt plaatsen voor producten/diensten die beschikbaar zijn op de website (bijv. reclame), kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw bestelling, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw creditcard nummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw factuurgegevens (NB: naast het gebruik van een creditcard zijn er ook andere betaalmethoden voor diensten die door de Website worden aangeboden, bijv. Paypal en bankoverschrijving).

U verklaart en garandeert dat: (i) u het wettelijke recht heeft om een krediet- of debetkaart(en) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een Bestelling; en dat (ii) de informatie die u aan ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie te verstrekken aan derden die betalingen verwerken om de voltooiing van uw bestelling te vergemakkelijken.

Bestellings-annulering

We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment om bepaalde redenen te weigeren of te annuleren, inclusief maar niet beperkt tot:

 

 • Beschikbaarheid van producten/diensten
 • Fouten in de beschrijving of prijzen voor Producten
 • Fouten in uw bestelling

 

We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Uw bestelling annuleringsrechten

Alle Producten/Diensten die u koopt, kunnen alleen worden geretourneerd of terugbetaald in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

We werken ons aanbod van producten/diensten op de website voortdurend bij. De producten/diensten die beschikbaar zijn op onze website kunnen verkeerd geprijsd zijn, onjuist beschreven of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over onze producten/diensten op de website en in onze advertenties op andere websites.

We kunnen en kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, inclusief prijzen, afbeeldingen van producten/diensten, specificaties, beschikbaarheid en diensten niet garanderen. We behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

Prijzenbeleid:

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te herzien voordat een Bestelling wordt geaccepteerd.

De vermelde prijzen kunnen door het Bedrijf worden herzien na het accepteren van een Bestelling in het geval van een gebeurtenis die van invloed is op de levering veroorzaakt door overheidsmaatregelen, variatie in douanerechten, hogere verzendkosten, hogere valutakosten en elke andere kwestie die buiten de controle van het Bedrijf ligt. . In dat geval heeft u het recht om uw bestelling te annuleren.

betalingen

U kunt betalen via verschillende betaalmethoden die we beschikbaar hebben, zoals Visa, MasterCard-kaarten of online betaalmethoden (bijvoorbeeld PayPal).

Betaalkaarten (creditcards of debetkaarten) zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de uitgever van uw kaart. Als we niet de vereiste autorisatie ontvangen, zijn we niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-levering van uw bestelling.

Promoties

Alle Promoties die via de Website beschikbaar worden gesteld, kunnen onderworpen zijn aan regels die los staan van deze Voorwaarden.

Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

Intellectueel eigendom

De Website en de originele inhoud (exclusief Inhoud geleverd door U of andere gebruikers), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf en zijn licentiegevers.

De website wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van zowel het land als het buitenland.

Onze handelsmerken en handelsstijl mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Uw feedback aan ons

U wijst alle rechten, titels en belangen toe in alle feedback die u aan het bedrijf geeft. Als een dergelijke toewijzing om welke reden dan ook niet effectief is, stemt u ermee in het bedrijf een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke feedback te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te distribueren, aan te passen en te exploiteren zonder beperking.

Links naar andere websites

Onze Website bevat links naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze algemene voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u eenvoudig stoppen met het gebruik van de website.

Beperking van de aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het bedrijf en zijn leveranciers onder enige bepaling van deze voorwaarden en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk via de website hebt betaald.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Website, software van derden en/of hardware van derden die met de Website wordt gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie zijn essentiële doel niet bereikt.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten is de aansprakelijkheid van elke partij beperkt voor zover toegestaan door de wet.

"AS IS" en "AS AVAILABLE" Disclaimer

De Website wordt aan U geleverd "AS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn Gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectievelijke licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit het verloop van de handel, het verloop van de uitvoering, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorgaande, biedt het Bedrijf geen garantie of toezegging, en geeft geen enkele verklaring dat de Website aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn met of zal werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, zal werken zonder onderbreking, voldoen aan enige prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het bedrijf, noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de website, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarop inbegrepen; (ii) dat de Website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Website wordt verstrekt; of (iv) dat de Website, de servers, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht

De wetten van het land, met uitzondering van de conflicterende wettelijke regels, zijn van toepassing op deze voorwaarden en uw gebruik van de website. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als u zich zorgen maakt over of een geschil heeft met de website, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het bedrijf.

Voor gebruikers van de Europese Unie (EU)

Als u een consument van de Europese Unie bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet van het land waarin u woont.

Wettelijke naleving van de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat "terroristen ondersteunt", en (ii) dat u niet vermeld op een regeringslijst van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen.

Scheidbaarheid en vrijstelling

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zo goed mogelijk te bereiken volgens de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Vrijstelling

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed op het vermogen van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke prestatie op enig moment daarna te eisen, noch zal de verklaring van afstand van een schending een verklaring van afstand vormen. van een volgende inbreuk.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren te informeren voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze website te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en haar diensten.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

 

 

Privacybeleid

Alles wat u nodig heeft voor uw rug van de brug Maritieme reisplanning, nautische navigatie en de maritieme sector in het algemeen

Maritieme navigatiediensten en producten DIRECTORY

DIGITALE zeekaarten

lijst met de beste elektronische zeekaartoplossingen, digitale vector- en rasterkaarten voor uw doorvaartplanning, van commerciële schepen tot pleziervaartuigen
BEKIJK MEER

PAPIER zeekaarten

lijst met de beste leveranciers van gedrukte zeekaarten en verkoopagenten voor papieren zeekaarten wereldwijd voor alle behoeften: reisplanning voor commerciële vloten, pleziervaartuigen, jachten, superjachten
BEKIJK MEER

Zeekaarten CORRECTIES

selectie van oplossingen voor correcties en updates van zeekaarten van premium providers over de hele wereld. Een cruciale dienst voor veilige doorgangsplanning overal in de zeewereld
BEKIJK MEER

Nautische PUBLICATIES

directorylijst van geselecteerde premium nautische publicaties, papieren en digitale maritieme publicaties van de beste providers ter wereld om zeelieden te helpen met het dagelijkse doorgangsplan
BEKIJK MEER

Vind alle topaanbieders van Marine Navigation-producten en -diensten voor veilige maritieme reisplanning

nl_NLNederlands