Mga Tuntunin at Kundisyon ng paggamit ng MARINE-CHARTS.COM

Mga Tuntunin at Kundisyon ("Mga Tuntunin")

 

Huling na-update ang aming Mga Tuntunin at Kundisyon noong 2022 02 15.

 

Mangyaring basahin ang mga tuntunin at kundisyon na ito bago gamitin ang Aming Website.

Interpretasyon at Depinisyon

Interpretasyon

Ang mga salita kung saan ang unang titik ay naka-capitalize ay may mga kahulugan na tinukoy sa ilalim ng mga sumusunod na kondisyon. Ang mga sumusunod na kahulugan ay dapat magkaroon ng parehong kahulugan maging ito man ay lumabas sa isahan o maramihan.

Mga Kahulugan

Para sa mga layunin ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito:

 

 • Kaakibat” ay nangangahulugang isang entity na kumokontrol, kinokontrol ng o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa isang partido, kung saan ang "kontrol" ay nangangahulugang pagmamay-ari ng 50% o higit pa sa mga share, interes sa equity o iba pang mga mahalagang papel na may karapatang bumoto para sa halalan ng mga direktor o iba pang awtoridad sa pamamahala.
 • Account” ay nangangahulugang isang natatanging account na ginawa para sa Iyo upang ma-access ang aming Serbisyo o mga bahagi ng aming Serbisyo.
 • kumpanya” (tinukoy bilang "ang Kumpanya", "Kami", "Kami" o "Amin" sa Kasunduang ito) ay tumutukoy sa MARINE-CHARTS.COM
 • Bansa” ay tumutukoy sa GREECE.
 • Nilalaman” ay tumutukoy sa nilalaman tulad ng teksto, mga larawan, o iba pang impormasyon na maaaring i-post, i-upload, i-link sa o kung hindi man ay gawing available Mo, anuman ang anyo ng nilalamang iyon.
 • Device” ay nangangahulugang anumang device na maaaring ma-access ang Serbisyo gaya ng computer, cellphone o digital tablet.
 • Feedback” ay nangangahulugan ng feedback, mga inobasyon o mungkahi na ipinadala Mo tungkol sa mga katangian, pagganap o mga tampok ng aming Serbisyo.
 • Mga produkto” sumangguni sa mga produkto o item na inaalok para ibenta sa Serbisyo.
 • Mga order” ay nangangahulugang isang kahilingan Mo na bumili ng Mga Produkto mula sa Amin.
 • Mga promosyon” sumangguni sa mga paligsahan, sweepstakes o iba pang promosyon na inaalok sa pamamagitan ng Serbisyo.
 • Serbisyo” ay tumutukoy sa Website.
 • Mga Tuntunin at Kundisyon” (tinukoy din bilang "Mga tuntunin") ibig sabihin ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito na bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan Mo at ng Kumpanya tungkol sa paggamit ng Serbisyo.
 • Third-party na Serbisyo sa Social Media” ay nangangahulugang anumang mga serbisyo o nilalaman (kabilang ang data, impormasyon, mga produkto o serbisyo) na ibinigay ng isang third-party na maaaring ipakita, isama o gawing available ng Serbisyo.
 • Website" tumutukoy sa MARINE-CHARTS.COM, naa-access mula sa HTTPS://MARINE-CHARTS.COM
 • Ikaw” ay nangangahulugang ang indibidwal na nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo, o ang kumpanya, o iba pang legal na entity sa ngalan kung saan ina-access o ginagamit ng naturang indibidwal ang Serbisyo, kung naaangkop.

Pagkilala

Ito ang Mga Tuntunin at Kundisyon na namamahala sa paggamit ng Serbisyong ito at ang kasunduan na nagpapatakbo sa pagitan Mo at ng Kumpanya. Itinatakda ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ang mga karapatan at obligasyon ng lahat ng mga gumagamit tungkol sa paggamit ng Website.

Ang iyong pag-access at paggamit ng Website ay nakakondisyon sa Iyong pagtanggap at pagsunod sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Nalalapat ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito sa lahat ng bisita, user at iba pang nag-a-access o gumagamit ng Website.

Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit sa Website, sumasang-ayon ka na sumailalim sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Kung hindi Ka sumasang-ayon sa alinmang bahagi ng Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, maaaring hindi Mo ma-access ang Website.

Kinakatawan mo na ikaw ay higit sa edad na 18. Hindi pinahihintulutan ng Kumpanya ang mga wala pang 18 taong gulang na gamitin ang Website.

Ang iyong pag-access at paggamit ng Website ay nakakondisyon din sa Iyong pagtanggap at pagsunod sa Patakaran sa Privacy ng Kumpanya. Inilalarawan ng aming Patakaran sa Privacy ang Aming mga patakaran at pamamaraan sa pangongolekta, paggamit at pagbubunyag ng Iyong personal na impormasyon kapag ginamit Mo ang Aplikasyon o ang Website at sinasabi sa Iyo ang tungkol sa Iyong mga karapatan sa pagkapribado at kung paano Ka pinoprotektahan ng batas. Pakibasa ang Our Patakaran sa Privacy maingat bago gamitin ang Aming Website.

Mga User Account

Kapag lumikha Ka ng isang account sa Amin, dapat Mo kaming bigyan ng impormasyon na tumpak, kumpleto, at napapanahon sa lahat ng oras. Ang pagkabigong gawin ito ay bumubuo ng isang paglabag sa Mga Tuntunin, na maaaring magresulta sa agarang pagwawakas ng Iyong account sa Aming Serbisyo.

Responsibilidad mong pangalagaan ang password na iyong ginagamit upang ma-access ang Website at para sa anumang mga aktibidad o aksyon sa ilalim ng Iyong password, kung ang Iyong password ay nasa Aming Website o isang Third-Party Social Media Service.

Sumasang-ayon ka na huwag ibunyag ang Iyong password sa anumang third party. Dapat mong ipaalam kaagad sa Amin kapag nalaman mo ang anumang paglabag sa seguridad o hindi awtorisadong paggamit ng Iyong account.

Hindi mo maaaring gamitin bilang username ang pangalan ng ibang tao o entity o hindi legal na magagamit para sa paggamit, isang pangalan o trademark na napapailalim sa anumang mga karapatan ng ibang tao o entity maliban sa Iyo nang walang naaangkop na awtorisasyon, o isang pangalan na kung hindi man ay nakakasakit, bulgar o malaswa.

Nilalaman

Ang Iyong Karapatan na Mag-post ng Nilalaman

Pinapayagan ka ng aming Website na mag-post ng Nilalaman. Ikaw ay may pananagutan para sa Nilalaman na Iyong nai-post sa Website, kasama ang pagiging legal, pagiging maaasahan, at pagiging angkop nito.

Sa pamamagitan ng pag-post ng Nilalaman sa Website, binibigyan Mo Kami ng karapatan at lisensya na gamitin, baguhin, isagawa sa publiko, ipakita sa publiko, magparami, at ipamahagi ang naturang Nilalaman sa at sa pamamagitan ng Website. Pinapanatili Mo ang anuman at lahat ng Iyong mga karapatan sa anumang Nilalaman na Iyong isinumite, nai-post o ipinapakita sa o sa pamamagitan ng Website at ikaw ay may pananagutan sa pagprotekta sa mga karapatang iyon. Sumasang-ayon ka na kasama sa lisensyang ito ang karapatan para sa Amin na gawing available ang Iyong Nilalaman sa ibang mga gumagamit ng Website, na maaari ring gumamit ng Iyong Nilalaman na napapailalim sa Mga Tuntuning ito.

Iyong kinakatawan at ginagarantiyahan na: (i) ang Nilalaman ay Iyo (Iyo ang nagmamay-ari nito) o Ikaw ay may karapatang gamitin ito at ibigay sa Amin ang mga karapatan at lisensya gaya ng ibinigay sa Mga Tuntuning ito, at (ii) ang pag-post ng Iyong Nilalaman sa o sa pamamagitan ng Website ay hindi lumalabag sa mga karapatan sa privacy, mga karapatan sa publisidad, mga copyright, mga karapatan sa kontrata o anumang iba pang mga karapatan ng sinumang tao.

Mga Paghihigpit sa Nilalaman

Ang Kumpanya ay hindi mananagot para sa nilalaman ng mga gumagamit ng Website. Malinaw mong nauunawaan at sumasang-ayon na Ikaw ang tanging may pananagutan para sa Nilalaman at para sa lahat ng aktibidad na nangyayari sa ilalim ng iyong account, ginawa Mo man ito o sinumang ikatlong tao na gumagamit ng Iyong account.

Hindi ka maaaring magpadala ng anumang Nilalaman na labag sa batas, nakakasakit, nakakasakit, naglalayong kasuklam-suklam, pagbabanta, libelo, mapanirang-puri, malaswa o kung hindi man ay hindi kanais-nais. Kasama sa mga halimbawa ng naturang hindi kanais-nais na Nilalaman, ngunit hindi limitado sa, ang mga sumusunod:

 • Labag sa batas o nagpo-promote ng labag sa batas na aktibidad.
 • Mapanirang-puri, mapanirang-puri, o masasamang loob na nilalaman, kabilang ang mga sanggunian o komentaryo tungkol sa relihiyon, lahi, oryentasyong sekswal, kasarian, bansa/etnikong pinagmulan, o iba pang mga target na grupo.
 • Spam, machine – o random – nabuo, na bumubuo ng hindi awtorisado o hindi hinihinging advertising, chain letter, anumang iba pang anyo ng hindi awtorisadong panghihingi, o anumang anyo ng lottery o pagsusugal.
 • Naglalaman o nag-i-install ng anumang mga virus, worm, malware, trojan horse, o iba pang nilalaman na idinisenyo o nilayon upang gambalain, sirain, o limitahan ang paggana ng anumang software, hardware o kagamitan sa telekomunikasyon o upang makapinsala o makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa anumang data o iba pa. impormasyon ng ikatlong tao.
 • Paglabag sa anumang mga karapatan sa pagmamay-ari ng anumang partido, kabilang ang patent, trademark, trade secret, copyright, karapatan sa publisidad o iba pang mga karapatan.
 • Pagpapanggap ng sinumang tao o entity kabilang ang Kumpanya at mga empleyado o kinatawan nito.
 • Paglabag sa privacy ng sinumang ikatlong tao.
 • Maling impormasyon at mga tampok.

 

Inilalaan ng Kumpanya ang karapatan, ngunit hindi ang obligasyon, na, sa sarili nitong pagpapasya, matukoy kung naaangkop o hindi ang anumang Nilalaman at sumusunod sa Mga Tuntuning ito, tanggihan o alisin ang Nilalaman na ito. Inilalaan pa ng Kumpanya ang karapatang gumawa ng pag-format at pag-edit at baguhin ang paraan ng anumang Nilalaman. Maaari ding limitahan o bawiin ng Kumpanya ang paggamit ng Website kung mag-post ka ng naturang hindi kanais-nais na Nilalaman. Dahil hindi makokontrol ng Kumpanya ang lahat ng nilalamang nai-post ng mga user at/o mga third party sa Website, sumasang-ayon kang gamitin ang Website sa iyong sariling peligro. Nauunawaan mo na sa pamamagitan ng paggamit sa Website maaari kang malantad sa nilalaman na maaari mong makitang nakakasakit, malaswa, hindi tama o hindi kanais-nais, at sumasang-ayon ka na sa anumang pagkakataon ay mananagot ang Kumpanya sa anumang paraan para sa anumang nilalaman, kabilang ang anumang mga pagkakamali o pagtanggal sa anumang nilalaman, o anumang pagkawala o pinsala ng anumang uri na natamo bilang resulta ng iyong paggamit ng anumang nilalaman.

Mga Backup ng Nilalaman

Bagama't ginagawa ang mga regular na pag-backup ng Nilalaman, hindi ginagarantiya ng Kumpanya na walang mawawala o katiwalian ng data.

Ang mga sira o di-wastong backup na mga punto ay maaaring sanhi ng, nang walang limitasyon, Nilalaman na sira bago i-back up o na nagbabago sa panahon ng pag-backup.

Ang Kumpanya ay magbibigay ng suporta at susubukang i-troubleshoot ang anumang kilala o natuklasang mga isyu na maaaring makaapekto sa mga backup ng Nilalaman. Ngunit kinikilala Mo na ang Kumpanya ay walang pananagutan na nauugnay sa integridad ng Nilalaman o ang pagkabigo na matagumpay na maibalik ang Nilalaman sa isang magagamit na estado.

Sumasang-ayon kang magpanatili ng isang kumpleto at tumpak na kopya ng anumang Nilalaman sa isang lokasyong hiwalay sa Website.

Patakaran sa Copyright

Paglabag sa Intelektwal na Ari-arian

Iginagalang namin ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng iba. Patakaran Namin na tumugon sa anumang paghahabol na ang Nilalaman na nai-post sa Website ay lumalabag sa copyright o iba pang paglabag sa intelektwal na ari-arian ng sinumang tao.

Kung Ikaw ay isang may-ari ng copyright, o pinahintulutan sa ngalan ng isa, at naniniwala Ka na ang naka-copyright na gawa ay kinopya sa paraang bumubuo ng paglabag sa copyright na nagaganap sa pamamagitan ng Website, dapat mong isumite ang Iyong abiso nang nakasulat sa atensyon ng aming ahente ng copyright sa pamamagitan ng email ([email protected]) at isama sa Iyong paunawa ang isang detalyadong paglalarawan ng pinaghihinalaang paglabag.

Maaari kang managot para sa mga pinsala (kabilang ang mga gastos at bayad sa abogado) para sa maling pagkatawan na ang anumang Nilalaman ay lumalabag sa Iyong copyright.

Paunawa ng DMCA at Pamamaraan ng DMCA para sa Mga Claim sa Paglabag sa Copyright

Maaari kang magsumite ng abiso alinsunod sa Digital Millennium Copyright Act (DMCA) sa pamamagitan ng pagbibigay sa aming Copyright Agent ng sumusunod na impormasyon nang nakasulat (tingnan ang 17 USC 512(c)(3) para sa karagdagang detalye):

 • Isang elektroniko o pisikal na pirma ng taong pinahintulutang kumilos sa ngalan ng may-ari ng interes ng copyright.
 • Isang paglalarawan ng naka-copyright na gawa na inaangkin Mo ay nilabag, kabilang ang URL (ibig sabihin, address ng web page) ng lokasyon kung saan umiiral ang naka-copyright na gawa o isang kopya ng naka-copyright na gawa.
 • Pagkakakilanlan ng URL o iba pang partikular na lokasyon sa Website kung saan matatagpuan ang materyal na sinasabi Mo na lumalabag.
 • Ang iyong address, numero ng telepono, at email address.
 • Isang pahayag Mo na Ikaw ay may magandang loob na paniniwala na ang pinagtatalunang paggamit ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright, ahente nito, o ng batas.
 • Isang pahayag Mo, na ginawa sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling, na ang impormasyon sa itaas sa Iyong paunawa ay tumpak at ikaw ang may-ari ng copyright o awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng copyright.

 

Maaari kang makipag-ugnayan sa aming ahente ng copyright sa pamamagitan ng email ([email protected]). Sa pagtanggap ng isang abiso, gagawin ng Kumpanya ang anumang aksyon, sa sarili nitong pagpapasya, sa tingin nito ay naaangkop, kabilang ang pag-alis ng hinamon na nilalaman mula sa Website.

Paglalagay ng mga Order para sa Mga Produkto/Serbisyo

Sa pamamagitan ng paglalagay ng Order para sa Mga Produkto/Serbisyo sa pamamagitan ng Website, ginagarantiyahan Mo na legal kang may kakayahang pumasok sa mga umiiral na kontrata.

Iyong impormasyon

Kung gusto mong maglagay ng Order para sa Mga Produkto/Serbisyo na available sa Website (hal. advertising), maaaring hilingin sa iyo na magbigay ng ilang partikular na impormasyong nauugnay sa Iyong Order kasama ang, nang walang limitasyon, Iyong pangalan, Iyong email, Iyong numero ng telepono, Iyong credit card numero, ang petsa ng pag-expire ng Iyong credit card, Iyong billing address, at Iyong impormasyon sa pag-invoice (NB: ibang paraan ng pagbabayad para sa mga serbisyong inaalok ng Website, bukod sa paggamit ng credit card, ay available. Hal. Paypal at bank transfer).

Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na: (i) Mayroon kang legal na karapatang gumamit ng anumang (mga) credit o debit card o iba pang (mga) paraan ng pagbabayad na may kaugnayan sa anumang Order; at na (ii) ang impormasyong ibinibigay Mo sa amin ay totoo, tama at kumpleto.

Sa pamamagitan ng pagsusumite ng naturang impormasyon, binibigyan Mo kami ng karapatang magbigay ng impormasyon sa pagpoproseso ng pagbabayad ng mga ikatlong partido para sa layuning mapadali ang pagkumpleto ng Iyong Order.

Pagkansela ng order

Inilalaan namin ang karapatang tanggihan o kanselahin ang Iyong Order anumang oras para sa ilang mga kadahilanan kabilang ngunit hindi limitado sa:

 

 • Availability ng Mga Produkto/Serbisyo
 • Mga error sa paglalarawan o mga presyo para sa Mga Produkto
 • Mga Error sa Iyong Order

 

Inilalaan namin ang karapatang tanggihan o kanselahin ang Iyong Order kung pinaghihinalaan ang pandaraya o hindi awtorisado o ilegal na transaksyon.

Ang Iyong Mga Karapatan sa Pagkansela ng Order

Anumang Mga Produkto/Serbisyo na binili mo ay maaari lamang ibalik o i-refund alinsunod sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

Availability, Mga Error at Pagkakamali

Patuloy naming ina-update ang Aming mga alok ng Mga Produkto/Serbisyo sa Website. Ang Mga Produkto/Serbisyo na makukuha sa Aming Website ay maaaring maling presyo, inilarawan nang hindi tumpak, o hindi magagamit, at maaari kaming makaranas ng mga pagkaantala sa pag-update ng impormasyon tungkol sa aming Mga Produkto/Serbisyo sa Website at sa Aming advertising sa iba pang mga website.

Hindi at hindi namin magagarantiya ang katumpakan o pagkakumpleto ng anumang impormasyon, kabilang ang mga presyo, mga larawan ng produkto/serbisyo, mga detalye, kakayahang magamit, at mga serbisyo. Inilalaan namin ang karapatang baguhin o i-update ang impormasyon at itama ang mga error, kamalian, o pagtanggal anumang oras nang walang paunang abiso.

Patakaran sa Mga Presyo

Inilalaan ng Kumpanya ang karapatang baguhin ang mga presyo nito anumang oras bago tumanggap ng Order.

Ang mga presyong sinipi ay maaaring baguhin ng Kumpanya kasunod ng pagtanggap ng isang Order sakaling magkaroon ng anumang pangyayari na makakaapekto sa paghahatid na dulot ng aksyon ng gobyerno, pagkakaiba-iba sa mga tungkulin sa customs, tumaas na mga singil sa pagpapadala, mas mataas na halaga ng foreign exchange at anumang iba pang bagay na lampas sa kontrol ng Kumpanya. . Sa kaganapang iyon, magkakaroon ka ng karapatang kanselahin ang Iyong Order.

Mga pagbabayad

Ang pagbabayad ay maaaring gawin sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng pagbabayad na mayroon kami, tulad ng Visa, MasterCard card o online na paraan ng pagbabayad (PayPal, halimbawa).

Ang mga card sa pagbabayad (mga credit card o debit card) ay napapailalim sa mga pagsusuri sa pagpapatunay at awtorisasyon ng tagapagbigay ng Iyong card. Kung hindi namin natanggap ang kinakailangang awtorisasyon, hindi kami mananagot para sa anumang pagkaantala o hindi paghahatid ng Iyong Order.

Mga promosyon

Anumang Mga Promosyon na ginawang available sa pamamagitan ng Website ay maaaring pamahalaan ng mga patakaran na hiwalay sa Mga Tuntuning ito.

Kung lumahok Ka sa anumang Mga Promosyon, pakisuri ang mga naaangkop na panuntunan pati na rin ang aming Patakaran sa Privacy. Kung sumasalungat ang mga panuntunan para sa isang Promosyon sa Mga Tuntuning ito, malalapat ang mga panuntunan sa Promosyon.

Intelektwal na Ari-arian

Ang Website at ang orihinal na nilalaman nito (hindi kasama ang Nilalaman na ibinigay Mo o ng iba pang mga user), ang mga feature at functionality ay at mananatiling eksklusibong pag-aari ng Kumpanya at ng mga tagapaglisensya nito.

Ang Website ay protektado ng copyright, trademark, at iba pang mga batas ng parehong Bansa at mga banyagang bansa.

Ang aming mga trademark at trade dress ay hindi maaaring gamitin kaugnay ng anumang produkto o serbisyo nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng Kumpanya.

Ang Iyong Feedback sa Amin

Itatalaga mo ang lahat ng karapatan, titulo at interes sa anumang Feedback na ibibigay Mo sa Kumpanya. Kung sa anumang kadahilanan ang naturang pagtatalaga ay hindi epektibo, sumasang-ayon ka na bigyan ang Kumpanya ng isang hindi eksklusibo, panghabang-buhay, hindi mababawi, walang royalty, karapatan sa buong mundo at lisensya na gumamit, magparami, magbunyag, mag-sub-lisensya, mamahagi, baguhin at pagsamantalahan ang naturang Feedback nang walang paghihigpit.

Mga Link sa Iba pang mga Website

Ang aming Website ay naglalaman ng mga link sa mga third-party na web site o serbisyo na hindi pagmamay-ari o kontrolado ng Kumpanya.

Ang Kumpanya ay walang kontrol sa, at walang pananagutan para sa, nilalaman, mga patakaran sa privacy, o mga kasanayan ng anumang third party na mga web site o serbisyo. Kinikilala at sinasang-ayunan mo pa na ang Kumpanya ay hindi mananagot o mananagot, direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na dulot o pinaghihinalaang dulot ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang naturang nilalaman, mga kalakal o serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng anumang naturang mga web site o serbisyo.

Lubos naming ipinapayo sa Iyo na basahin ang mga tuntunin at kundisyon at mga patakaran sa privacy ng anumang mga third-party na web site o serbisyo na binibisita Mo.

Pagwawakas

Maaari naming wakasan o suspindihin kaagad ang Iyong Account, nang walang paunang abiso o pananagutan, para sa anumang dahilan, kasama ang walang limitasyon kung nilalabag Mo ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito.

Sa pagwawakas, ang Iyong karapatang gamitin ang Website ay titigil kaagad. Kung nais Mong wakasan ang Iyong Account, maaari Mo lamang na ihinto ang paggamit sa Website.

Limitasyon ng Pananagutan

Sa kabila ng anumang mga pinsala na maaari mong makuha, ang buong pananagutan ng Kumpanya at alinman sa mga supplier nito sa ilalim ng anumang probisyon ng Mga Tuntunin na ito at ang Iyong eksklusibong remedyo para sa lahat ng nabanggit ay limitado sa halagang aktwal mong binayaran sa pamamagitan ng Website.

Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, sa anumang pagkakataon ang Kompanya o ang mga supplier nito ay mananagot para sa anumang espesyal, nagkataon, hindi direkta, o kinahinatnang pinsala anuman (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga pinsala para sa pagkawala ng kita, pagkawala ng data o iba pang impormasyon, para sa pagkagambala sa negosyo, para sa personal na pinsala, pagkawala ng privacy na nagmumula sa o sa anumang paraan na nauugnay sa paggamit ng o kawalan ng kakayahang gamitin ang Website, third-party na software at/o third-party na hardware na ginamit sa Website, o kung hindi man may kaugnayan sa anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito), kahit na ang Kumpanya o sinumang supplier ay pinayuhan ng posibilidad ng naturang mga pinsala at kahit na ang remedyo ay nabigo sa mahalagang layunin nito.

Hindi pinapayagan ng ilang estado ang pagbubukod ng mga ipinahiwatig na warranty o limitasyon ng pananagutan para sa mga incidental o consequential damages, na nangangahulugan na maaaring hindi mailapat ang ilan sa mga limitasyon sa itaas. Sa mga estadong ito, ang pananagutan ng bawat partido ay malilimitahan sa pinakamalaking lawak na pinahihintulutan ng batas.

"AS IS" at "AS AVAILABLE" Disclaimer

Ang Website ay ibinibigay sa Iyo "AS IS" at "AS AVAILABLE" at kasama ang lahat ng mga pagkakamali at mga depekto nang walang warranty ng anumang uri. Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan sa ilalim ng naaangkop na batas, ang Kumpanya, sa sarili nitong ngalan at sa ngalan ng mga Affiliate nito at ng kani-kanilang mga tagapaglisensya at tagapagbigay ng serbisyo, ay hayagang itinatanggi ang lahat ng mga warranty, ipinahayag man, ipinahiwatig, ayon sa batas o iba pa, na may paggalang sa Serbisyo, kasama ang lahat ng ipinahiwatig na warranty ng pagiging mapagkalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, titulo at hindi paglabag, at mga warranty na maaaring lumabas sa kurso ng pakikitungo, kurso ng pagganap, paggamit o kasanayan sa kalakalan. Nang walang limitasyon sa naunang nabanggit, ang Kumpanya ay hindi nagbibigay ng warranty o pagsasagawa, at hindi gumagawa ng anumang representasyon ng anumang uri na ang Website ay makakatugon sa Iyong mga kinakailangan, makamit ang anumang nilalayong mga resulta, maging tugma o gumagana sa anumang iba pang software, application, system o serbisyo, gumagana. nang walang pagkaantala, matugunan ang anumang mga pamantayan sa pagganap o pagiging maaasahan o maging walang error o na anumang mga error o depekto ay maaaring o itatama.

Nang hindi nililimitahan ang naunang nabanggit, ang Kumpanya o alinman sa provider ng kumpanya ay hindi gumagawa ng anumang representasyon o warranty ng anumang uri, hayag o ipinahiwatig: (i) tungkol sa pagpapatakbo o pagkakaroon ng Website, o ang impormasyon, nilalaman, at mga materyales o produkto kasama doon; (ii) na ang Website ay hindi maaantala o walang error; (iii) tungkol sa katumpakan, pagiging maaasahan, o pera ng anumang impormasyon o nilalaman na ibinigay sa pamamagitan ng Website; o (iv) na ang Website, ang mga server nito, ang nilalaman, o mga e-mail na ipinadala mula o sa ngalan ng Kumpanya ay walang mga virus, script, trojan horse, worm, malware, timebomb o iba pang nakakapinsalang bahagi.

Hindi pinapayagan ng ilang hurisdiksyon ang pagbubukod ng ilang partikular na uri ng mga warranty o limitasyon sa mga naaangkop na karapatan ayon sa batas ng isang consumer, kaya maaaring hindi nalalapat sa Iyo ang ilan o lahat ng mga pagbubukod at limitasyon sa itaas. Ngunit sa ganoong kaso ang mga pagbubukod at limitasyon na itinakda sa seksyong ito ay dapat ilapat sa pinakamalaking lawak na maipapatupad sa ilalim ng naaangkop na batas.

Namamahalang batas

Ang mga batas ng Bansa, hindi kasama ang mga salungatan nito sa mga tuntunin ng batas, ay mangangasiwa sa Mga Tuntunin na ito at sa Iyong paggamit ng Website. Ang iyong paggamit ng Aplikasyon ay maaari ding sumailalim sa iba pang lokal, estado, pambansa, o internasyonal na batas.

Resolusyon sa mga Di-pagkakasundo

Kung mayroon kang anumang alalahanin o hindi pagkakaunawaan tungkol sa Website, sumasang-ayon ka na subukan munang lutasin ang hindi pagkakaunawaan nang impormal sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Kumpanya.

Para sa mga User ng European Union (EU).

Kung Ikaw ay isang consumer ng European Union, makikinabang ka sa anumang mandatoryong probisyon ng batas ng bansa kung saan ka nakatira.

Legal na Pagsunod ng Estados Unidos

Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na (i) Hindi ka matatagpuan sa isang bansang napapailalim sa embargo ng gobyerno ng Estados Unidos, o itinalaga ng gobyerno ng Estados Unidos bilang isang bansang "sumusuporta sa terorista", at (ii) Hindi ka nakalista sa anumang listahan ng mga ipinagbabawal o pinaghihigpitang partido ng gobyerno ng Estados Unidos.

Severability at Waiver

Pagkahihiwalay

Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito ay pinaniniwalaang hindi maipapatupad o hindi wasto, ang nasabing probisyon ay babaguhin at bibigyang-kahulugan upang maisakatuparan ang mga layunin ng naturang probisyon sa pinakamaraming lawak na posible sa ilalim ng naaangkop na batas at ang natitirang mga probisyon ay magpapatuloy sa buong puwersa at bisa.

Waiver

Maliban kung itinatadhana dito, ang kabiguan na gamitin ang isang karapatan o ang pag-atas ng pagganap ng isang obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntuning ito ay hindi makakaapekto sa kakayahan ng isang partido na gamitin ang ganoong karapatan o nangangailangan ng ganoong pagganap sa anumang oras pagkatapos noon o ang pagwawaksi ng isang paglabag ay hindi magiging isang waiver ng anumang kasunod na paglabag.

Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon na Ito

Inilalaan namin ang karapatan, sa Aming sariling paghuhusga, na baguhin o palitan ang Mga Tuntuning ito anumang oras. Kung materyal ang isang rebisyon Gagawa kami ng mga makatwirang pagsisikap na magbigay ng hindi bababa sa 30 araw na paunawa bago ang anumang bagong tuntunin na magkakabisa. Kung ano ang bumubuo sa isang materyal na pagbabago ay matutukoy sa Aming sariling pagpapasya.

Sa pamamagitan ng patuloy na pag-access o paggamit sa Aming Website pagkatapos maging epektibo ang mga pagbabagong iyon, sumasang-ayon ka na sumailalim sa mga binagong tuntunin. Kung hindi Ka sumasang-ayon sa mga bagong tuntunin, sa kabuuan o sa bahagi, mangyaring ihinto ang paggamit sa website at mga serbisyo nito.

Makipag-ugnayan sa amin

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin:

 

 

Patakaran sa Privacy

Lahat ng Kailangan Mo Para sa Iyong Likod ng Tulay at Pagpaplano ng Paglalayag sa Maritime

Direktoryo ng Mga Serbisyo at Produkto ng Maritime Navigation

DIGITAL Nautical Charts

listahan ng pinakamahusay na marine electronic chart solution, digital vector at raster maritime navigation chart para sa pagpaplano ng iyong pagpasa, mula sa mga komersyal na barko hanggang sa mga sasakyang pang-libangan
TINGNAN PA

PAPER Nautical Charts

listahan ng pinakamahusay na naka-print na marine chart provider at paper nautical chart na mga ahente sa pagbebenta sa buong mundo para sa lahat ng pangangailangan: pagpaplano ng paglalakbay para sa mga komersyal na fleet, mga barko para sa paglilibang, mga yate, mga superyacht
TINGNAN PA

Mga Nautical Chart MGA PAGWAWASTO

pagpili ng mga solusyon sa pagwawasto at pag-update ng nautical chart mula sa mga premium na provider sa buong mundo. Isang kritikal na serbisyo para sa ligtas na pagpaplano ng daanan saanman sa mundo ng dagat
TINGNAN PA

Nautical PUBLICATIONS

listahan ng direktoryo ng mga napiling premium na Nautical Publications, papel at digital marine publication mula sa pinakamahusay na mga provider sa buong mundo upang matulungan ang mga marinero sa araw-araw na plano ng pagpasa
TINGNAN PA

Hanapin ang lahat ng nangungunang provider ng mga produkto at serbisyo ng Marine Navigation para sa ligtas na Maritime Voyage Planning

tlTagalog