Regulamin korzystania z serwisu MARINE-CHARTS.COM

Warunki ("Warunki")

 

Nasz Regulamin został ostatnio zaktualizowany w dniu 2022 02 15.

 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z Naszej Witryny.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera pisana jest wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

 

 • Przyłączać” oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, przy czym „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innego organu zarządzającego.
 • Rachunek” oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.
 • Firma” (określany w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz” w niniejszej Umowie) MARINE-CHARTS.PL
 • Kraj” odnosi się do GRECJI.
 • Zawartość” odnosi się do treści, takich jak tekst, obrazy lub inne informacje, które mogą być publikowane, przesyłane, linkowane lub w inny sposób udostępniane przez Ciebie, niezależnie od formy tych treści.
 • Urządzenie” oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Informacja zwrotna” oznacza informacje zwrotne, innowacje lub sugestie przesłane przez Ciebie dotyczące atrybutów, wydajności lub funkcji naszej Usługi.
 • Produkty” odnoszą się do produktów lub przedmiotów oferowanych do sprzedaży w Serwisie.
 • Zamówienia” oznacza prośbę Użytkownika o zakup Produktów od Nas.
 • Promocje” odnoszą się do konkursów, loterii lub innych promocji oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 • Usługa” odnosi się do Serwisu.
 • Zasady i warunki” (określany również jako „Semestry„) oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy pomiędzy Tobą a Firmą w zakresie korzystania z Usługi.
 • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych” oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, dołączane lub udostępniane przez Usługę.
 • Stronie internetowej" odnosi się do MARINE-CHARTS.PL, dostępny od HTTPS://MARINE-CHARTS.COM
 • Ty” oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, albo firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, stosownie do przypadku.

Potwierdzenie

Są to Warunki regulujące korzystanie z tej Usługi oraz umowa, która obowiązuje między Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników w zakresie korzystania z Serwisu.

Twój dostęp do Witryny i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Witryny lub korzystają z niej.

Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Witryny.

Twój dostęp do Witryny i korzystanie z niej jest również uzależnione od Twojej akceptacji i przestrzegania Polityka prywatności firmy. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Przeczytaj nasze Polityka prywatności ostrożnie przed skorzystaniem z naszej strony internetowej.

Konta użytkowników

Kiedy tworzysz u nas konto, musisz podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem Twojego konta w Naszej Usłudze.

Ponosisz odpowiedzialność za ochronę hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Witryny oraz za wszelkie działania lub działania związane z Twoim hasłem, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest w Naszej Witrynie, czy w Serwisie mediów społecznościowych innej firmy.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta.

Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest prawnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Ty, bez odpowiedniego upoważnienia, lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne.

Zawartość

Twoje prawo do publikowania treści

Nasza strona internetowa umożliwia publikowanie treści. Ponosisz odpowiedzialność za Treści, które publikujesz w Witrynie, w tym za ich legalność, wiarygodność i stosowność.

Zamieszczając Treść na Stronie, Użytkownik udziela nam prawa i licencji do używania, modyfikowania, publicznego odtwarzania, publicznego wyświetlania, powielania i rozpowszechniania takiej Treści na Stronie i za jej pośrednictwem. Zachowujesz wszelkie swoje prawa do wszelkich Treści, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz w Witrynie lub za jej pośrednictwem i jesteś odpowiedzialny za ochronę tych praw. Zgadzasz się, że niniejsza licencja obejmuje prawo do udostępniania Twoich Treści innym użytkownikom Witryny, którzy mogą również korzystać z Twoich treści zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) Treść jest Twoja (jesteś jej właścicielem) lub masz prawo do jej używania i przyznania nam praw i licencji zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz (ii) publikowania Treści Użytkownika na lub za pośrednictwem Serwisu nie narusza praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, praw wynikających z umów ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby.

Ograniczenia dotyczące treści

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści użytkowników Serwisu. Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treści i wszelkie działania wykonywane na Twoim koncie, niezależnie od tego, czy zostały one wykonane przez Ciebie, czy jakąkolwiek osobę trzecią korzystającą z Twojego konta.

Nie możesz przesyłać żadnych Treści, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, denerwujące, mające na celu obrzydzenie, grożenie, zniesławienie, zniesławienie, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw. Przykłady takich kontrowersyjnych Treści obejmują między innymi:

 • Nielegalna lub promująca bezprawną działalność.
 • Treści zniesławiające, dyskryminujące lub złośliwe, w tym odniesienia lub komentarze dotyczące religii, rasy, orientacji seksualnej, płci, pochodzenia narodowego/etnicznego lub innych grup docelowych.
 • Spam, generowany komputerowo lub losowo, stanowiący nieautoryzowaną lub niezamówioną reklamę, listy łańcuszkowe, wszelkie inne formy nieautoryzowanego nagabywania lub jakąkolwiek formę loterii lub hazardu.
 • Zawierać lub instalować wirusy, robaki, złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub inne treści, które mają na celu zakłócanie, uszkadzanie lub ograniczanie działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego lub też uszkadzanie lub uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub innych informacje o osobie trzeciej.
 • Naruszenie jakichkolwiek praw własności jakiejkolwiek strony, w tym patentu, znaku towarowego, tajemnicy handlowej, praw autorskich, prawa do reklamy lub innych praw.
 • Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym Spółkę i jej pracowników lub przedstawicieli.
 • Naruszenie prywatności jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 • Fałszywe informacje i funkcje.

 

Firma zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do ustalenia, według własnego uznania, czy jakakolwiek Treść jest odpowiednia i zgodna z niniejszymi Warunkami, odrzucenia lub usunięcia tej Treści. Firma ponadto zastrzega sobie prawo do formatowania i edycji oraz zmiany sposobu dowolnej Treści. Firma może również ograniczyć lub odwołać korzystanie z Witryny, jeśli opublikujesz takie nieodpowiednie Treści. Ponieważ Firma nie może kontrolować wszystkich treści publikowanych przez użytkowników i/lub osoby trzecie w Witrynie, wyrażasz zgodę na korzystanie z Witryny na własne ryzyko. Rozumiesz, że korzystając z Witryny, możesz być narażony na treści, które możesz uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite, nieprawidłowe lub budzące zastrzeżenia, i zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach Firma nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek treści, w tym za błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści.

Kopie zapasowe treści

Chociaż wykonywane są regularne kopie zapasowe Treści, Firma nie gwarantuje, że nie nastąpi utrata lub uszkodzenie danych.

Uszkodzone lub nieprawidłowe punkty kopii zapasowej mogą być spowodowane m.in. Treścią uszkodzoną przed utworzeniem kopii zapasowej lub zmianami w czasie wykonywania kopii zapasowej.

Firma zapewni wsparcie i spróbuje rozwiązać wszelkie znane lub wykryte problemy, które mogą mieć wpływ na tworzenie kopii zapasowych Treści. Przyjmujesz jednak do wiadomości, że Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z integralnością Treści lub niepowodzeniem w pomyślnym przywróceniu Treści do stanu zdatnego do użytku.

Zgadzasz się utrzymywać pełną i dokładną kopię dowolnej Treści w lokalizacji niezależnej od Witryny.

Polityka praw autorskich

Naruszenie własności intelektualnej

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Naszą zasadą jest odpowiadanie na wszelkie roszczenia, że Treści publikowane w Witrynie naruszają prawa autorskie lub inne naruszenie własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważniony w jego imieniu i uważasz, że dzieło chronione prawem autorskim zostało skopiowane w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, które ma miejsce za pośrednictwem Witryny, musisz przesłać swoje zawiadomienie na piśmie do wiadomości naszego agenta ds. praw autorskich za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]) i dołącz do powiadomienia szczegółowy opis domniemanego naruszenia.

Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody (w tym koszty i honoraria prawników) za fałszywe oświadczenie, że jakakolwiek Treść narusza Twoje prawa autorskie.

Powiadomienie DMCA i procedura DMCA dotycząca roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich

Możesz przesłać powiadomienie zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA), przekazując naszemu agentowi ds. praw autorskich na piśmie następujące informacje (więcej szczegółów znajdziesz w 17 USC 512(c)(3)):

 • Podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
 • Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone, w tym adres URL (tj. adres strony internetowej) lokalizacji, w której istnieje dzieło chronione prawem autorskim, lub kopia dzieła chronionego prawem autorskim.
 • Identyfikacja adresu URL lub innej określonej lokalizacji w Witrynie, w której znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa.
 • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail.
 • Oświadczenie Użytkownika, że wierzysz w dobrej wierze, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.
 • Oświadczenie złożone przez Ciebie pod karą krzywoprzysięstwa, że powyższe informacje w Twoim powiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

 

Możesz skontaktować się z naszym agentem ds. praw autorskich za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]). Po otrzymaniu zawiadomienia Firma podejmie wszelkie działania, według własnego uznania, jakie uzna za stosowne, w tym usunięcie zakwestionowanej treści z Witryny.

Składanie zamówień na produkty/usługi

Składając Zamówienie na Produkty/Usługi za pośrednictwem Witryny, Użytkownik gwarantuje, że posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów.

Twoja informacja

Jeśli chcesz złożyć Zamówienie na Produkty/Usługi dostępne w Witrynie (np. reklamy), możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji istotnych dla Twojego Zamówienia, w tym między innymi Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, karty kredytowej numer, data ważności Twojej karty kredytowej, Twój adres rozliczeniowy i Twoje dane do fakturowania (Uwaga: dostępne są inne formy płatności za usługi oferowane przez Witrynę, oprócz użycia karty kredytowej, np. Paypal i przelew bankowy).

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) masz prawo do korzystania z dowolnej karty kredytowej lub debetowej lub innej metody płatności w związku z dowolnym Zamówieniem; oraz że (ii) informacje, które nam przekazujesz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Przesyłając takie informacje, udzielasz nam prawa do przekazania tych informacji podmiotom trzecim obsługującym płatności w celu ułatwienia realizacji Twojego Zamówienia.

Anulowanie zamówienia

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania Twojego zamówienia w dowolnym momencie z pewnych powodów, w tym między innymi:

 

 • Dostępność produktów/usług
 • Błędy w opisie lub cenach Produktów
 • Błędy w Twoim zamówieniu

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania Twojego Zamówienia w przypadku podejrzenia oszustwa lub nieautoryzowanej lub nielegalnej transakcji.

Twoje prawa do anulowania zamówienia

Wszelkie zakupione Produkty/Usługi mogą zostać zwrócone lub zwrócone wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy naszą ofertę Produktów/Usług w Witrynie. Produkty/Usługi dostępne w naszej Witrynie mogą być niewłaściwie wycenione, opisane niedokładnie lub niedostępne, a także możemy doświadczyć opóźnień w aktualizowaniu informacji dotyczących naszych Produktów/Usług w Witrynie oraz w naszych reklamach na innych witrynach internetowych.

Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, w tym cen, obrazów produktów/usług, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Polityka cenowa

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie przed przyjęciem Zamówienia.

Podane ceny mogą zostać zmienione przez Firmę po zaakceptowaniu Zamówienia w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia wpływającego na dostawę spowodowanego działaniami rządowymi, zmianami ceł, zwiększonymi opłatami za wysyłkę, wyższymi kosztami dewizowymi i wszelkimi innymi sprawami poza kontrolą Firmy . W takim przypadku masz prawo anulować swoje zamówienie.

Płatności

Płatności można dokonać za pomocą różnych dostępnych metod płatności, takich jak karty Visa, MasterCard lub metody płatności online (na przykład PayPal).

Karty płatnicze (karty kredytowe lub karty debetowe) podlegają weryfikacji i autoryzacji przez wystawcę karty. Jeśli nie otrzymamy wymaganej autoryzacji, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedostarczenie Twojego zamówienia.

Promocje

Wszelkie Promocje udostępniane za pośrednictwem Witryny mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszych Warunków.

Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek Promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi zasadami oraz naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, zastosowanie będą miały zasady Promocji.

Własność intelektualna

Witryna i jej oryginalna zawartość (z wyłączeniem Treści dostarczanych przez Ciebie lub innych użytkowników), funkcje i funkcje są i pozostaną wyłączną własnością Firmy i jej licencjodawców.

Witryna jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami zarówno Kraju, jak i innych krajów.

Nasze znaki towarowe i wzory handlowe nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Twoja opinia do nas

Przekazujesz wszelkie prawa, tytuły i udziały w każdej Opinii, którą przekazujesz Firmie. Jeśli z jakiegokolwiek powodu taka cesja jest nieskuteczna, zgadzasz się przyznać Spółce niewyłączne, wieczyste, nieodwołalne, wolne od opłat, ogólnoświatowe prawo i licencję na używanie, powielanie, ujawnianie, udzielanie sublicencji, rozpowszechnianie, modyfikowanie i wykorzystywanie takich Opinii bez ograniczenie.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Witryna internetowa zawiera łącza do witryn internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością ani nie są przez nią kontrolowane.

Firma nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych lub usług stron trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Zakończenie

Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje Konto natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz niniejsze Warunki.

Po rozwiązaniu, Twoje prawo do korzystania z Witryny natychmiast wygaśnie. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Witryny.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność Firmy i któregokolwiek z jej dostawców na podstawie dowolnego postanowienia niniejszych Warunków oraz wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe są ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Witryny.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym, ale nie wyłącznie, szkody z tytułu utraty zysków, utraty danych lub inne informacje, w przypadku przerwy w działalności, obrażeń ciała, utraty prywatności wynikającej lub w jakikolwiek sposób związanej z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Witryny, oprogramowania i/lub sprzętu strony trzeciej używanego z Witryną lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego podstawowego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Oświadczenie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”

Witryna jest udostępniana Użytkownikowi „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” oraz ze wszystkimi wadami i wadami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Firma, we własnym imieniu i w imieniu swoich Podmiotów Stowarzyszonych oraz jej odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszalności oraz gwarancje, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu działania, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczenia powyższego, Firma nie udziela żadnej gwarancji ani zobowiązania i nie składa żadnego rodzaju oświadczeń, że Witryna spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie działać z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez przerwy, spełniać wszelkie standardy wydajności lub niezawodności lub być wolne od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą lub będą naprawiane.

Bez ograniczania powyższego, ani Firma, ani żaden z jej dostawców nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Witryny lub informacji, treści i materiałów lub produktów zawarte na nim; (ii) że Witryna będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Witryny; lub (iv) że Witryna, jej serwery, treść lub wiadomości e-mail wysyłane z lub w imieniu Spółki są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb zegarowych lub innych szkodliwych elementów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczeń mających zastosowanie ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w tej sekcji będą miały zastosowanie w najszerszym zakresie wykonalnym zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki i korzystanie z Witryny podlega prawu kraju, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozstrzyganie sporów

Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub spory dotyczące Witryny, zgadzasz się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się z Firmą.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, skorzystasz z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”, oraz (ii) nie jesteś wymienione na dowolnej rządowej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami w Stanach Zjednoczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się

Podzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub nie wymaganie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie będzie miało wpływu na zdolność strony do wykonania takiego prawa lub żądania takiego wykonania w dowolnym momencie po tym terminie, ani też zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się. wszelkich kolejnych naruszeń.

Zmiany w niniejszym Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Witryny lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, w całości lub w części, zaprzestań korzystania z serwisu i jego usług.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, możesz skontaktować się z nami:

 

 

Polityka prywatności

Wszystko, czego potrzebujesz na tyłach mostu Planowanie podróży morskich, nawigacja morska i ogólnie sektor morski

KATALOG Usług i Produktów Nawigacji Morskiej

CYFROWE mapy morskie

lista najlepszych rozwiązań morskich map elektronicznych, cyfrowe wektorowe i rastrowe mapy nawigacyjne morskie do planowania podróży, od statków handlowych po statki rekreacyjne
ZOBACZ WIĘCEJ

PAPIEROWE mapy morskie

lista najlepiej drukowanych dostawców map morskich i agentów sprzedaży papierowych map morskich na całym świecie dla wszystkich potrzeb: planowanie rejsów dla flot komercyjnych, statków rekreacyjnych, jachtów, superjachtów
ZOBACZ WIĘCEJ

Mapy żeglarskie POPRAWKI

wybór rozwiązań poprawiających i aktualizujących mapy morskie od dostawców premium na całym świecie. Usługa o kluczowym znaczeniu dla bezpiecznego planowania podróży w całym morskim świecie
ZOBACZ WIĘCEJ

PUBLIKACJE żeglarskie

lista katalogowa wybranych publikacji morskich premium, papierowych i cyfrowych publikacji morskich od najlepszych dostawców na całym świecie, aby pomóc marynarzom w codziennym planowaniu rejsów
ZOBACZ WIĘCEJ

Znajdź wszystkich najlepszych dostawców produktów i usług nawigacji morskiej dla bezpiecznego planowania podróży morskich

pl_PLPolski