سلام دنیا!
منتشر شده: فوریه 19, 2022

اختصارات استفاده شده در نمودارهای دریایی

اختصارات استفاده شده در نمودارهای دریایی (نمودار دریاسالاری / نمودار دریایی) چیست؟

مشخصات پایین و اختصارات

اسم ها منبعچارت سازمانی
 اسممخففمخفف
 تخته سنگBldsBlds
 خاک رسClCy
 مرجانشرکتشرکت
 مرجانیCl HdCl Hd
 شنجیجی
 چمنگرسگرس
 گل و لایمم
 تراوشاوزاوز
 سنگریزه هاپپ
 شناساس
 پوسته هاشش
 زوناSnSn
 سیلسیلاس آی
 سنگ هاStSt
 جلبک دریاییWdWd
صفت  صفت شکسته درشت تیره ریز شن سخت سخت نور بزرگ سنگی کوچک نرم خالدار چسبناکمخفف منبع brk crs dk fne gty hrd lrg lt rky sml sft spk stkنمودار اختصاری bk c dk f gty h lrg lt rky sml so spk sy
رنگ ها  رنگ مشکی آبی قهوه ای خاکستری سبز نارنجی قرمز سفید بنفش زرد  مخفف bl bu br gy gn یا rd wh vi yl 

منبع: راهنمای نمودار دریایی

(توسط اداره ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) - خدمات ملی اقیانوس)

فهرست اختصارات

(بخش پنجم نمودار شماره 1)

مخفف …….. معنی…………………………… نماد


اختصارات و اصطلاحات مورد استفاده در کاغذ و نمودارهای ناوبری الکترونیکی

فهرست اختصارات

(توجه - اختصارات INT درج شده است پررنگ نوع)

آ برادرشکنK 17 شرکتشرکتE v
abt دربارهD ibrرنگ قهوه ایJ az covپوشش می دهدL 21.2
کشتی اسکانL 17brgیاتاقانب 62 cpsچرخه در ثانیهB j
AERO، نور هوانوردیص 60-61.1برکشکسته شدهج 33 Crنهر 
Aero R Bnفانوس رادیویی هوانوردیS 16   CRDرودخانه کلمبیا داتومH j
Aero RC AISهوانوردی رادیو بیکن $XWRPDWiF،GHQWifiFDWiRQ 6\VWHPS 16 S 17.1–17.2بو سی سیآبی     قوطی، استوانه ایP 11.4 Q 21crs c/sچرخه های درشت در ثانیهج 32 ب ج
المتناوبص 10.11سیکیپ CswyسرگذرF 3
ALCستون بار مفصلیL 12سیخور سی تی هودادگاهE o
صبحکهرباص 11.8 جدرشتج 32جامکوپولE 10.4
ancکهن  کلسیم، حدودآهکیج 38کاس هواداره گمرکF 61
آنچ، آنچلنگرگاهN 20 آرام&DWHQDU\ $QFKRU /HJ 0RRUiQJL 16&\&OD\ج 3
مورچه، مورچهآنتنE 31 کلاه لبه دارکاپیتولE tدی  
تقریباتقریبی  کاسقلعهE 34.2دینابود 
Apprsرویکردها  Cbسنگفرشج 8دسامبرپوسیده شده استJ an
آوریلآوریل  cblکابلب 46دسامبردسامبر 
آپتاپارتمانE s سی دیکاندلاب 54درجهدرجه)B n
قوسمجمع الجزایر  جمقبرستانE 19تخریبنابود 
ASLخط دریایی مجمع الجزایرM 17 CGایستگاه گارد ساحلیT 10توسعه دهندهانحرافب 67
ATBAمنطقه ای که باید از آن اجتناب کردM 29.1 چشکلاتجی باDFجهت یاب 
اوتاوت  چکلیساE 10.1دی جیمحدوده دیگ زدایین 25، س 54
اعتبارمجازK 46.2 چانکانال DGPSموقعیت یابی دیفرانسیل جهانیS 51
خخیابانشیمیشیمیایی

                                       L 40.1-40.2

CHY، &K\, &K\V &KiPQH\(V)                                 E 22

بی بی، بایو

Cir Ck

گچ سیریپدیا

J ae J f

Bdy Mon علامت مرزی (بنای یادبود) B 24 Bk Bank bk Black J as bk شکسته شده J 33 Bkw Breakwater F 4.1 bl Black J as BM Bench Mark B 23    
    6\VWHP   دی دیاتومها J aa DIA، دیا دیفون R 11 کارگردان چراغ جهت ص 30-31    

CL Clearance D 20–21، 26، 28

دیسکول دیست

تغییر رنگ K e

غیر صمیمی

Cl Clay J 3 dk Dark J bd

سانتی متر سانتی متر                                ب 43                       دسی متر(های) dm         ب 42

Cn Cinders J p                        Dn، Dns دلفین(های)                                    F 20

شرکت E u Dol Dolphin(s) F 20

DW مسیر آب عمیق M 27.1،                                                                                                     DZ   منطقه خطر N 12.4 Q 50 E     E شرق ب 10    

شرکت جلبک کورالین                             ج 10، ک 16

Co Hd مرجانی سر جی آی

Bn، Bns

چراغ (ها)

M 2، P 4-5،                                                                                                            

BnTr، BnTrs بو

بول

فانوس دریایی برج (ها) تخته سنگ بولارد

س 80-81

ص 3، س 110

ج 9.2

Co rf COLREGS

کنسول

صخره مرجانی

مقررات بین المللی برای جلوگیری از برخورد در دریا

کنسول بیکن

N a

S 13                      ED

وجود مشکوک                       من 1

constr ساخت و ساز F 32 EEZ منطقه انحصاری اقتصادی N 47

ورودورود  glacیخبندانJ ap که درورودی 
ESSAمنطقه دریایی حساس به محیط زیستN 22 gnسبزJ av در، insاینچقبل از میلاد مسیح
برآوردمصب  دولت هوخانه دولتE m InstموسسهE n
کارشناستجربی  Gp Fl*URXS flDVKiQJص 10.4 INTبین المللیA 2, T 21
منفجر می شودمواد منفجرهR 10 Gp Ocغیبت گروهیP 10.2 شدت,QWHQVifiHGص 46
خارج کردن، از بین بردنخاموش شدص 55 جی پی اس*OREDO 3RViWiRQiQJ 6\VWHP  IQسریع قطع شدص 10.6
اف f  خوب  ج 30 Grd Grsزمین چمنJ a J v ISLW ایزوبهار هندی کم آب ایزوفازH g P 10.3
F Fl)i[HG DQG flDVKiQJP 10.10 گرتتناژ ثبت ناخالص  ITZIQVKRUH 7UDIfiF =RQHM 25.1
F Gp Flفلش ثابت و گروهیP d GTتناژ ناخالص  IUQخیلی سریع قطع شدP 10.8
کارخانهکارخانهE d gtyریگمربا ,94,QWHUUXSWHG YHU\ TXiFNص 10.7
مد زودگذرماهی تجمیع دستگاه  gyخاکستریجی بی بی جی  
Fdآبدره  اچ   ژانژانویه 

FISH Fishing N 21                     هلیکوپتر H                                    T 1.4 ژوئیه ژوئیه

فلوریداچشمک می زندص 10.4ساعتسختج 39 ژوئنژوئن 
fl فلاسیل پشته شعله ور شدنH q L 11ساعت کلاهساعت بالاترین جزر و مد نجومیB 49 H 3 ک ک  کلپ  J u
fl\فلینتیجی آئوHbr آقایمدیر بندرF 60 kcکیلو سیکلB k
fm، fmsفتوم(های)ب 48HHWآب بالاH ب کیلوهرتزکیلوهرتزب ساعت
fneخوبج 30HkهالکF 34، K 20-21 کیلومترکیلومتر(ها)ب 40
Fog Det Ltچراغ آشکارساز مهص 62هوخانه  knگره ها)ب 52
Fog Sigسیگنال مهR 1hor+RUi]RQWDOO\ GiVSRVHGص 15 L  
FPمیله پرچمE 27Hor CLفاصله افقید 21 Lدریاچه، دریاچه، دریاچه 
FPSOتولید شناور، ذخیره سازی DQG 2IflRDGiQJ 9HVVHOL 17Hosp hrساعت بیمارستانEg, F 62.2 B 49 L Fl لا/RQJ-flDVKiQJ گدازهP 10.5 J l
Fr Fs FS Fsh stksروزن داران چوب پرچم سهام ماهیگیریJ y E 27 K 44.1hd ht HWارتفاع سخت آب بالاJ 39 H p H a تاخیر LANBYمرداب بزرگ خودکار ناوبری %XR\    Pf
FT، فوتپا، پاب 47، د 20HWF&Cپر آب پر و تغییرH h مژهفندک روی کشتی 
فوفوکوسج افهرتزهرتزB g LATپایین ترین جزر و مد نجومیH 2
جی      لاتعرض جغرافیاییب 1
جیشنج 6IALAانجمن بین المللی ازس 130 Ldgفرود آمدنF 17
جیسبزP 11.3، Q 2 مقامات فانوس دریایی*  Ldgچراغ های پیشروP 20.3

G Gulf IHO International Hydrographic Ledge

GAB، Gab Gable E i

GCLWD سواحل خلیج فارس کم آب منبع H k Gl Globigerina J z

سازمان

illum Illuminated P 63

سازمان بین المللی دریانوردی IMO

LLW کم آب پایین H e

Lndg فرود برای قایق                         F 17

LNG /iTXifiHG 1DWXUDO *DV

*در حال حاضر به عنوان انجمن بین المللی کمک های دریایی به مقامات ناوبری و فانوس دریایی شناخته می شود. این سازمان که قبلاً انجمن بین المللی مقامات فانوس دریایی / انجمن بین المللی سیگنالینگ دریایی (IALA/AISM) نامیده می شد، همچنان از IALA به عنوان مخفف نام کامل خود استفاده می کند.

لولوLoad-on، Load-off  MLWبه معنی کم آبH 4اوکاسگاه به گاهص 50
طولانیطول جغرافیاییب 2 MLWNمیانگین کم آب نیپH 10اکتبراکتبر 
LPG/iTXifiHG 3HWUROHXP *DV  MLWSبه معنای چشمه های کم آبH 8ODAS2FHDQ DDWD $FTXiViWiRQ 6\VWHPس 58
Lrgبزرگج ا میلی مترمیلی مترب 44یانارنجیص 11.7
LS Sایستگاه نجات جانT 12 منگنزمنگنزJ qOVHDدر بالای سرد 28
آنسبکJ bc موکد مورسP 10.9، R 20Oysصدفجی آر
ستوان هوخانه نورP1 دوشنبه، دوشنبهبنای تاریخیE 24پ  
ستوان، ستوان(ها) نور(ها) P 1   آقای ذخیره گاه دریایی N 22   پ سنگریزه ها J 7 Ltd Limited E r   MRCC نجات دریایی و     P Pillar Q 23 LW LWD LWF&C م م کم آب کم آب منبع کم آب کامل و تغییر     0XG، PXGG\ H c H d H i J 2 Ms MSL Mt Mth مرکز هماهنگی صدف میانگین کوه سطح دریا، Mount Mouth J s H 6 (P) PA پاس مقدماتی Pav PD (NTM) موقعیت تقریبی پاساژ، پاس موقعیت غرفه مشکوک B 7 E p B 8 MTL ن میانگین جزر و مد سطح H 1         م متر مایل(های) دریایی متوسط (در رابطه با ماسه) B 45 J 31 Pk PLT STA Peak Pilot Station T3 میلی متر مامان متر(های) دقیقه(های) زمان Mattes B 41 B 50 J ag   ن ن NE شمال راهبه شمال شرقی ب 9 Q 20 B 13 Pm PO Po Pumice 3RVW RIfiFH Polyzoa J m F 63 J ad magnetic B 61 NGA National Geospatial Intelligence Agency pos, posn Posn Magz Magz Magz E l NM Nautical miles(s) B 45 W Post Off 3FRHVd مایل(های) دریایی P 65 NMi نگهداری شده B 45 Priv، خصوصی خصوصی ص 65، س 70 مرد 0DQXDOO\ DFWiYDWHG P 56, R 2 No Number N 12.2   خوب تولید کن تولید خوب L 20 مارس NOAA ملی اقیانوسی و جوی PROHIB ممنوع N 2.2 Mc Megacycles B l Administration     PSSA 3DUWiFXODUO\ 6HQViWiYH 6HD $UHD N 22 Mds Madrepores J j NOS National Ocean Service Pt Pteropods J ac MHHW Mean Higher High Water H 13 نوامبر نوامبر     3\O 3\ORQ D 26 MHLW میانگین بالاتر کم آب H 14 Np Neap Tide H 17   س     MHW Mean High Water H 5   NT تناژ خالص     س سریع P 10.6 MHWN Mean High Water Neaps H 11 NTM اطلاعیه به مارینرز خدمات QTG تولید کننده سیگنال های DF S 15 MHWS Mean High Water Springs H9   شمال غربی شمال غربی B 15 Quar Quarantine F e Min Min مایل(های) دریایی حداقل B 45 K 46.2 NWS SIG STA ایستگاه سیگنال خدمات هواشناسی ملی T 29 Qz آر کوارتز جی جی دقیقه Mk دقیقه(های) زمان علامت گذاری کنید B 50 Q 101   O Obs Spot       آر ایستگاه رادیویی ساحلی خدمات QTC را ارائه می دهد S 15 نقطه مشاهده B 21 Ml Marl J c OBSC، Obscd مبهم P 43 R ایستگاه رادیویی S 15 MLHW MLLW میانگین کم آب زیاد متوسط پایین کم آب H 15 H 12 Obstn Oc اختفای انسداد K41 P 10.2   آر ر، ر قرمز 5RFN، 5RFN\ ص 11.2 ج 9.1، ک ب    
R Bnرادیو بیکن دایره ایS 10SBM6iQJOH %XR\ 0RRUiQJL 16STA، استاایستگاهF 41.1، S 15،
RLtsچراغ های انسداد هواص 61.2ScاسکنرE 30.3  T 3
دکل Rدکل رادیوییE 28ScScoriaeJ ostfسفتج 36
آر استاایستگاه رادیوییS 15Schشیستجی هStgدرهم و برهم دریاجی و
برج آربرج رادیوییE 29SchمدرسهE fstkچسبندهج 34
R TR، R Trبرج رادیوییE 29SDمسیرهای قایقرانی ختنگه 
RaرادارM 31–32، S 1SDصدا خجریانسلام
Raخط مرجع رادارM 32.1SDمشکوک به نظر می رسدمن 2خرگه دارجی آک
Ra (توهم آمیز)نقطه مشهود رادارS 5SEجنوب شرقیب 14زیرزیردریاییK d
Ra Ref5DGDU UHflHFWRUS 4ثانیهثانیه های زمانب 51زیرغوطه ور شدK 43.1
راکن رادار Scچراغ ترانسپوندر رادار اسکنر رادارS 3 E 30.3سپتامبر sfسپتامبر سفت    ج 36SW V\جنوب غربی 6WiFN\ب 16 ج 34
رادار تر،برج رادارE 30.2sftنرمج 35تی  
رادار TR رامارک  چراغ نشانگر رادار  S 2Sg Shعلف دریایی پوسته هاج 13.3 ج 11TTتلفن کوتاهB m E q
RCرادیو بیکن دایره ایS 10Shlنعل تیدرست است، واقعیب 63
RDرادیو بیکن جهت دارS 11سیسیلج 4تیتوفاJ n
خیابان جادهجاده رادیولاریا، جادهج ابسیگ سیگ استاعلامت ایستگاه سیگنالR 1, T 25.2 T 20تی تلفنتن (ها)، تناژ (وزن) تلگرافB 53, F 53 D 27
سومقرمزجی aySL Flچشمک زن کوتاه مدتP bتماس بگیرید7HOHJUDSK RIfiFHE k
RDF5DGiR GiUHFWiRQ fiQGiQJ VWDWiRQS 14S/Mشن و ماسه روی گلج 12.1دما، دما7HPSRUDU\ص 54
مرجعپناهس 124smlکم اهمیتج آهدهسر سختج ق
هرزهگزارش شده استمن 3SMtSeamount TkتانکE 32
RFتپه دریایی Snزوناجی دیTR، Tr, Trsبرج(های)E 10.2، E 20
RG5DGiR GiUHFWiRQ fiQGiQJ VWDWiRQS 14بنابرایننرمج 35TSS7UDIfiF 6HSDUDWiRQ 6FKHPHM 20.1
Rkسنگ هاج 9.1، ک بSpگلدسته کلیساE 10.3TTبالای درختانج 14
رکیراکیج 9.1SPکرویس 22دکل تلویزیوندکل تلویزیونE 28
RoRo   rt رو، (رو)5ROO-RQ، 5ROO-RII )HUU\ (5R5R پایانه) پوسیده ویران، ویرانF 50 J aj D 8, E 25.2, F 33Sp Sp Spg Spiمناره بهاره جزر و مد بهار Spicules اسفنجیE 10.3 H 16 J t J xبرج تلویزیون U ULCC کشفبرج تلویزیون     حامل نفت خام فوق العاده بزرگ آشکار می کندE 29 K 11
         
RWالگوی چرخشی رادیو بیکنS 12Spipe، S'pipeاستند پایپE 21unevناهموار. ناجورج بی اف
         
اس  spkخالدارج آلدانشگاهدانشگاهE h
         
اسشنج 1SPMپهلوگیری تک نقطه ایL 12UQفوق العاده سریعP 10.8
         
اسجنوبب 11اس اسایستگاه سیگنالT 20-36UTCزمان جهانی هماهنگ 
         
اساسپار، دوکس 24Stسنگ هاج 5UTMجهانی مرکاتور عرضی
سدوم (های) زمانب 51، ص 12سنت ام، سنت میمایل (های) قانونیبودن9  
SALMلنگر ساق لنگر تکL 12   v9ROFDQiFج 37
  114        
var، VARتغییرB 60
vardمتنوعجی باشد
velسرعتH n
vert9HUWiFDOO\ GiVSRVHGص 15
Vert CLفاصله عمودید 20، 28
9i9iROHWص 11.5
ویلدهکدهد 4
9/&&9HU\ /DUJH &UXGH &DUUiHUG 187
جلدآتشفشانی، آتشفشانیج 37
جلد خاکسترخاکستر آتشفشانیجی ک
949HU\ TXiFNص 10.7
9769HVVHO 7UDIfiF 6HUYiFH 
دبلیو  
دبلیوغربب 12
دبلیوسفیدص 11.1
Wdعلف هرزج 13.1
خوبسر چاهL 21
WGS:RUOG *HRGHWiF 6\VWHPS 50
ساعتسفیدشیشه
WhfاسکلهF 13
چرا، کهسوت زدنR 15
Wk، Wksخراب (ها)K 20
Wtr Tr، WTR TRبرج آبE 21
Y  
Yرنگ زرد، نارنجی، کهرباص 11.6-11.8
yd، ydsحیاط (ها)ب د
ylرنگ زردج اوو
μ  
μs، μsecمیکروثانیه(ها)B f

نمونه ای از نمادهای اختصاری و نمادهایی که در نمودارهای دریایی در زیر استفاده می شوند:

نمادهای اختصاری استفاده شده در نمودارهای دریایی 1
اختصارات و نمادهای مورد استفاده در نمودارهای ناوبری دریایی - ویژگی های بارز و غیر قابل مشاهده
نمادهای اختصاری از نمودارهای ناوبری دریایی استفاده می کردند
اختصارات و نمادهای مورد استفاده در نمودارهای ناوبری دریایی - ویژگی های طبیعی
نمادهای اختصاری که در نمودارهای دریایی استفاده می شوند، نشانه های 1
اختصارات و نمادهای مورد استفاده در نمودارهای ناوبری دریایی - LANDMARKS
نمادهای اختصاری از نمودارهای ناوبری دریایی PORTS استفاده می کنند
اختصارات و نمادهای مورد استفاده در نمودارهای ناوبری دریایی - PORTS

را ببینید سند کامل با همه اختصارات و نمادهای مورد استفاده در نمودارهای دریایی در: https://www.nauticalcharts.noaa.gov/publications/docs/us-chart-1/ChartNo1.pdf

ویدیوی توضیحی – اختصارات استفاده شده در نمودارهای دریایی چیست؟

ویدئو – نحوه خواندن نمودار دریایی

فهرست حمایت شده

نمودارهای دیجیتال ناوبری دریایی
OpenC247.com - نوآورانه بدون اشتراک پرتال نمودارهای دریایی و انتشارات دریایی – نمودارهای ناوبری دیجیتال دریایی

همچنین ببینید: واژه نامه نمودارهای دریایی - اصطلاحات مورد استفاده در صنعت نمودارهای دریایی


همچنین ببینید: فهرست اختصارات استفاده شده در نمودارهای دریایی


همچنین ببینید: نمادها، اختصارات و اصطلاحات مورد استفاده در نمودارهای ناوبری دریایینمودارهای دریایی کاغذی (SNCs، RNCs) و نمودارهای دریایی الکترونیکی (ENCs)


همچنین ببینید: واژه نامه کشتیرانی دریایی / فرهنگ لغت


دیکشنری اصطلاحات دریایی

هر آنچه برای برنامه ریزی سفر دریایی پشت پل، ناوبری دریایی و به طور کلی بخش دریایی نیاز دارید

فهرست خدمات و محصولات ناوبری دریایی

نمودارهای دریایی دیجیتال

لیستی از بهترین راه حل های نمودار الکترونیکی دریایی، نمودارهای ناوبری دریایی دیجیتال بردار و شطرنجی برای برنامه ریزی عبور شما، از کشتی های تجاری گرفته تا کشتی های تفریحی
بیشتر ببین

نمودارهای دریایی کاغذی

لیستی از بهترین ارائه دهندگان نمودار دریایی چاپ شده و نمایندگان فروش نمودارهای دریایی کاغذی در سراسر جهان برای همه نیازها: برنامه ریزی سفر برای ناوگان تجاری، کشتی های تفریحی، قایق های تفریحی، قایق های تفریحی فوق العاده
بیشتر ببین

تصحیحات نمودارهای دریایی

انتخاب اصلاحات نمودارهای دریایی و راه حل های به روز رسانی از ارائه دهندگان برتر در سراسر جهان. یک سرویس حیاتی برای برنامه ریزی عبور ایمن در همه جای جهان دریا
بیشتر ببین

انتشارات دریایی

فهرست دایرکتوری منتخب انتشارات دریایی ممتاز، انتشارات کاغذی و دیجیتال دریایی از بهترین ارائه دهندگان در سراسر جهان برای کمک به دریانوردان در برنامه روزانه عبور و مرور
بیشتر ببین

همه ارائه دهندگان برتر محصولات و خدمات ناوبری دریایی را برای برنامه ریزی سفر دریایی ایمن پیدا کنید

fa_IRفارسی